Skip links

Grades                       intrinsic viscosity(dl/g)                                 melting point


BG-780 S                         0.78±0.02                                                        249±3


BG-780 N                          0.78±0.02                                                        249±3


BG-820 N                          0.82±0.02                                                        249±3


BG-820 S                           0.80±0.02                                                       249±3